Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων Στατιστικά Στοιχεία Οδηγίες χρήσης
Όροι χρήσης - Προϋποθέσεις


Το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στον διαδικτυακό τόπο (website) του ΥΠΑΝ είναι ορθά και πλήρη αλλά δεν έχει καμία ευθύνη για ενδεχόμενο λάθος ή παράλειψη στοιχείων και/ή ευθύνη σχετικά με την ακρίβεια και αξιοπιστία των παραπάνω πληροφοριών και στοιχείων ή ευθύνη προερχόμενη άμεσα ή έμμεσα από την χρήση των παραπάνω πληροφοριών και στοιχείων ή από τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση του διαδικτυακού τόπου (website) του ΥΠΑΝ.

Επίσης, το ΥΠΑΑΥΜΔ δεν έχει καμία ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων που περιλαμβάνονται στις ανακοινώσεις των τιμών ή/και λοιπών στοιχείων των πρατηρίων υγρών καυσίμων, στο περιεχόμενο των οποίων δεν επεμβαίνει αλλά τις δημοσιεύει αυτούσιες. Κατά συνέπεια πιθανές προσβολές δικαιωμάτων τρίτων από το περιεχόμενο των ανακοινώσεων συνιστούν αποκλειστική ευθύνη του αποστολέα των ανακοινώσεων.

Οι δημοσιευμένες πληροφορίες στον διαδικτυακό τόπο (website) του ΥΠΑΝ ενδέχεται να μην είναι επικαιροποιημένες. Το ΥΠΑΝ δεν εγγυάται και απεκδύεται κάθε ρητής ή σιωπηρής ευθύνης, οποιασδήποτε μορφής, έναντι τρίτων προσώπων, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης ως προς την ακρίβεια, επικαιροποίηση και πληρότητα των στοιχείων αυτών. Οι διασυνδέσεις με άλλους διαδικτυακούς τόπους (websites) από αυτόν του ΥΠΑΝ παρέχονται μόνο για πληροφόρηση και το ΥΠΑΝ δεν έχει καμία ευθύνη προερχόμενη από πρόσβαση σε ή από τα αναγραφόμενα στοιχεία σε οποιαδήποτε άλλο διαδικτυακό τόπο, από και προς τον οποίo συνδέεται ο διαδικτυακός τόπος του ΥΠΑΝ.

Η ανάρτηση των τιμών ή/και των λοιπών στοιχείων των πρατηρίων υγρών καυσίμων στον διαδικτυακό τόπο (website) του ΥΠΑΝ αποσκοπεί μόνο στην πληρέστερη, καλύτερη και συνεχή ενημέρωση του καταναλωτή και στην συλλογή χρήσιμων στατιστικών στοιχείων. Η ανάρτηση αυτή δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση σύσταση, προτροπή ή μη προς τον καταναλωτή, εκ μέρους του ΥΠΑΝ, για την επιλογή ή μη πρατηρίων υγρών καυσίμων.

Η πρόσβαση στον διαδικτυακό τόπο (website) του ΥΠΑΝ αποτελεί επιβεβαίωση ότι έχετε κατανοήσει και αποδεχθεί τους όρους αυτούς.